Vilkår og betingelser

Artikkel 1 – Definisjoner

1. I disse generelle vilkårene og betingelsene brukes følgende vilkår i følgende betydning, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

2. Tilbud: ethvert tilbud eller tilbud til kunden for levering av tjenester av Global Traffic.

3. Tjenester : Global Traffic velger ett eller flere abonnementsskjemaer for Kunden på ulike datingsider og gir (ikke-bindende) (datingside) forslag til erotisk chatting med falske profiler på disse datingsidene.

4. Tjenesteleverandør: Det private selskapet med begrenset ansvar Filiate BV, innlemmet under nederlandsk lov, etablert i Nederland og tilbyr tjenester til kunden heretter: Global Traffic .

5. Oppdragsgiver: den fysiske personen som ikke opptrer i utøvelse av et yrke eller virksomhet som er oppnevnt av Global Traffic, har levert prosjekter til Global Traffic for tjenester som utføres av Global Traffic, eller som Global Traffic har et forslag til basert på en inngått avtale.

6. Avtale: enhver avtale og andre forpliktelser mellom Kunden og Global Traffic, samt forslag fra Global Traffic for tjenester som leveres av Global Traffic til Kunden og som er akseptert av Kunden og som er akseptert og utført av Global Traffic som disse generelle vilkårene er en uatskillelig helhet med.

Artikkel 2 – Anvendelse

1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra Global Traffic, hver avtale mellom Global Traffic og kunden og for alle tjenester som tilbys av Global Traffic.

2. Før en avtale inngås, vil kunden få disse generelle vilkårene. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil Global Traffic indikere overfor Kunden hvordan Kunden kan se de generelle vilkårene.

3. Avvik fra disse generelle vilkårene er ikke mulig. I unntakstilfeller kan de generelle vilkårene fravikes i den grad dette er uttrykkelig skriftlig avtalt med Global Traffic.

4. Disse generelle vilkårene gjelder også for tilleggs-, endrede og oppfølgende bestillinger fra Kunden.

5. Kundens generelle vilkår og betingelser er ekskludert.

6. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene og betingelsene er helt eller delvis ugyldige eller ugyldige, vil de andre bestemmelsene i disse generelle vilkårene forbli i kraft, og den eller de ugyldige/ugyldige bestemmelsene vil bli erstattet av en bestemmelse med samme formål som den opprinnelige bestemmelsen.

7. Uklarheter om innhold, forklaring eller situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene må vurderes og forklares i ånden i disse generelle vilkårene.

8. Anvendeligheten av artikkel 7:404 i den nederlandske sivilloven og 7:407 paragraf 2 i den nederlandske sivilloven er eksplisitt utelukket.

9. Hvis det henvises til hun/henne i disse generelle vilkårene, skal dette også tolkes som en henvisning til han/han/hans, hvis og i den grad det er relevant.

10. I tilfelle Global Traffic ikke alltid har krevd overholdelse av disse generelle vilkårene og betingelsene, vil de beholde sin rett til å kreve overholdelse helt eller delvis av disse generelle vilkårene.

11. De generelle (bruker)betingelsene til den aktuelle datingsiden gjelder i samsvar med disse generelle vilkårene.

Artikkel 3 – Tilbudet

1. Alle tilbud gitt av Global Traffic er uforpliktende, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig oppgitt. Dersom Tilbudet er begrenset eller gyldig under spesifikke forhold, vil dette uttrykkelig fremgå av Tilbudet.

2. Global Traffic har rett til å nekte avtalen med en (potensiell) klient av en gyldig grunn for Global Traffic.

3. Tilbudet inneholder en beskrivelse av tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig spesifisert, slik at Oppdragsgiver er i stand til å foreta en forsvarlig vurdering av tilbudet. Eventuelle opplysninger i tilbudet er kun en indikasjon og kan ikke være grunnlag for noen kompensasjon eller oppløsning av Avtalen.

4. Tilbud eller tilbud gjelder ikke automatisk for oppfølgingsordrer.

5. Leveringstider i Global Traffic sitt tilbud er i utgangspunktet veiledende og gir ved overskridelse ikke rett til oppsigelse eller kompensasjon med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 4 – Inngåelse av avtalen

1. Avtalen inngås i det øyeblikket Kunden har akseptert et Tilbud eller Avtale fra Global Traffic ved å fylle ut detaljer via Global Traffic-nettstedet og Global Traffic har bekreftet Kundens forespørsel.

2. Global Traffic har rett til å tilbakekalle den (signerte) avtalen innen 5 virkedager etter mottak av aksept.

3. Global Traffic er ikke bundet av et Tilbud dersom Kunden med rimelighet kunne ha forventet eller burde ha forstått eller burde ha forstått at Tilbudet inneholder en åpenbar feil eller feil. Kunden kan ikke utlede noen rettigheter fra denne feilen eller feilen.

4. Hvis Kunden kansellerer en ordre som allerede er bekreftet, vil kostnadene som allerede er påløpt (inkludert tidsbruk) belastes Kunden.

5. Enhver avtale som inngås med Global Traffic eller et prosjekt tildelt av Kunden til Global Traffic, ligger hos selskapet og ikke med en enkeltperson tilknyttet Global Traffic.

6. Kunden har rett til tilbakekall i løpet av den lovbestemte perioden på 14 dager, med mindre Global Traffic allerede har påbegynt Tjenestene med Kundens tillatelse. Kunden fraskriver seg sin angrerett ved hjelp av denne tillatelsen.

7. Dersom Avtalen inngås av flere Kunder, er hver Kunde individuelt solidarisk ansvarlig for oppfyllelsen av alle forpliktelser som følger av Avtalen.

Artikkel 5 – Avtalens varighet

1. Avtalen inngås for et bestemt tidsrom. Varigheten av oppdraget avhenger også av eksterne faktorer, inkludert men ikke begrenset til kvaliteten og rettidig levering av informasjonen Global Traffic innhenter fra Kunden.

2. Både Oppdragsgiver og Global Traffic kan oppløse Avtalen på grunnlag av en henførbar mangel ved oppfyllelse av Avtalen dersom den annen part er gitt skriftlig mislighold og det er gitt en rimelig frist til å oppfylle sine forpliktelser og det fortsatt ikke oppfyller sine forpliktelser. deretter følge riktig. Dette inkluderer også kundens betalings- og samarbeidsforpliktelser.

3. Oppløsningen av Avtalen påvirker ikke betalingsforpliktelsene til Kunden i den grad Global Traffic allerede har utført arbeid eller levert tjenester på oppløsningstidspunktet. Oppdragsgiver må betale avtalt honorar.

4. Parter kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning per e-post.

5. Ved for tidlig oppsigelse av Avtalen skylder Kunden Global Traffic de faktisk påløpte kostnadene frem til det tidspunktet til avtalt (time)pris. Tidsregistreringen av Global Traffic er ledende på dette.

6. Både Kunden og Global Traffic kan si opp Avtalen skriftlig, helt eller delvis, uten ytterligere varsel, med umiddelbar virkning dersom en av partene innvilges moratorium, er begjært konkurs eller det berørte selskapet opphører forfaller. til avvikling. Hvis en situasjon som nevnt ovenfor oppstår, er Global Traffic aldri forpliktet til å refundere allerede mottatt penger og/eller kompensasjon.

Artikkel 6 – Utførelse av tjenesten

1. Global Traffic vil gjøre alt for å utføre den avtalte tjenesten med størst mulig forsiktighet, slik det kan forventes av en god tjenesteleverandør. Global Traffic garanterer en profesjonell og uavhengig service. Alle tjenester utføres på grunnlag av en beste innsatsforpliktelse, med mindre et resultat er eksplisitt skriftlig avtalt som er beskrevet i detalj.

2. Avtalen som Global Traffic leverer Tjenestene på grunnlag av, er ledende for størrelsen og omfanget av tjenestene. Avtalen vil kun utføres til fordel for Kunden. Tredjeparter kan ikke utlede noen rettigheter fra innholdet i Tjenestene som utføres i forbindelse med Avtalen.

3. Informasjonen og dataene som oppgis av kunden er grunnlaget for tjenestene som tilbys av Global Traffic og prisene er basert på. Global Traffic har rett til å justere sine tjenester og priser dersom informasjonen som gis viser seg å være feil og/eller ufullstendig.

4. Ved utførelsen av Tjenestene er ikke Global Traffic forpliktet eller forpliktet til å følge instruksjonene fra Kunden dersom dette endrer innholdet eller omfanget av de avtalte Tjenestene. Dersom instruksen medfører videre arbeid for Global Traffic, plikter Oppdragsgiver å erstatte tilleggskostnadene tilsvarende på grunnlag av nytt tilbud.

5. Global Traffic har rett til å engasjere tredjeparter for å utføre tjenestene etter eget skjønn.

6. Dersom oppdragets art og varighet tilsier det, vil Global Traffic holde Kunden orientert om fremdriften i mellomtiden på avtalt måte.

7. Ytelsen av Tjenestene er basert på informasjonen gitt av Kunden. Dersom informasjonen må endres, kan dette få konsekvenser for eventuell etablert planlegging. Global Traffic er aldri ansvarlig for å justere planleggingen. Dersom oppstart, fremdrift eller levering av Tjenestene blir forsinket fordi Kunden for eksempel ikke har levert all forespurt informasjon eller ikke har gitt den i tide eller i ønsket format, ikke gir tilstrekkelig samarbeid, har et eventuelt forskudd ikke er mottatt i tide av Global Traffic eller omstendigheter, som er for Kundens regning og risiko, er det en forsinkelse, Global Traffic har rett til en rimelig forlengelse av leverings- eller gjennomføringsperioden. Alle skader og tilleggskostnader som følge av forsinkelse på grunn av en årsak som nevnt ovenfor er for Kundens regning og risiko.

8. Global Traffic informerer Kunden om at Kunden henvises til nettsider til tredjeparter og at Global Traffic kun hjelper Kunden med å finne en datingside som best passer Kundens ønsker.

9. Global Traffic informerer Kunden om at chatting på disse nettsidene kun foregår med fiktive profiler slik det er ment av den nederlandske myndigheten for forbrukere og markeder. Fysiske avtaler med disse fiktive profilene er derfor ikke mulig.

10. Global Traffic tilbyr klienten muligheten til å nekte tilgang til Global Traffic-nettstedet samt tilgang til datingnettstedene i tilfelle Global Traffic eller en av de tilknyttede datingsidene mener at klienten bør beskyttes mot sin egen nettadferd . Global Traffic vil i så fall ikke komme med nye forslag til chatting via datingsider under blokkeringen.

Artikkel 7 – Kundens forpliktelser

1. Oppdragsgiver plikter å gi alle opplysninger Global Traffic etterspør samt relevante vedlegg og tilhørende informasjon og data i god tid og/eller før arbeidets oppstart og i ønsket form med henblikk på en korrekt og effektiv utførelse. av avtalen. Hvis dette ikke lykkes, kan det hende at Global Traffic ikke fullt ut kan implementere og/eller levere de relevante dokumentene. Konsekvensene av en slik situasjon er til enhver tid for Kundens regning og risiko.

2. Global Traffic er ikke forpliktet til å kontrollere nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av informasjonen som er gitt til den eller å oppdatere Kunden med hensyn til informasjonen dersom den har endret seg over tid, og Global Traffic er heller ikke ansvarlig for riktigheten og fullstendigheten av informasjonen. kompilert av Global Traffic for tredjeparter og/eller levert til tredjeparter i forbindelse med avtalen.

3. Global Traffic kan, dersom det er nødvendig for gjennomføringen av avtalen, be om ytterligere informasjon. I motsatt fall har Global Traffic rett til å stanse sin virksomhet inntil informasjonen er mottatt, uten å være forpliktet til å betale noen kompensasjon uansett årsak overfor Kunden. Ved endrede forhold skal Oppdragsgiver varsle Global Traffic umiddelbart eller senest 3 virkedager etter at endringen er blitt kjent.

Artikkel 8 – Forslag

1. Global Traffic kan, ved instruks om det, utarbeide råd, handlingsplan, design, rapportering, planlegging og/eller rapportering til fordel for tjenesten. Innholdet i denne er ikke bindende og kun av rådgivende karakter, men Global Traffic vil overholde sine aktsomhetsplikter. Oppdragsgiver bestemmer selv og på eget ansvar om han vil følge rådene.

2. Råd og/eller forslag gitt av Global Traffic, uansett form, kan aldri anses som bindende råd og/eller forslag.

3. På Global Traffics første anmodning plikter oppdragsgiver å vurdere forslag den har levert. Dersom Global Traffic blir forsinket i sitt arbeid fordi Oppdragsgiver ikke eller ikke i tide gir en vurdering av et forslag fra Global Traffic, er Oppdragsgiver til enhver tid ansvarlig for de følgene som oppstår, for eksempel forsinkelse.

4. Tjenestens art gjør at resultatet alltid avhenger av eksterne faktorer som kan påvirke rapporter og råd og/eller forslag til Global Traffic, slik som kvalitet, korrekthet og rettidig levering av nødvendig informasjon og data. av kunden og dens ansatte. Kunden garanterer kvaliteten og rettidig og korrekt levering av nødvendige data og informasjon.

5. Kunden vil varsle Global Traffic skriftlig før oppstart av arbeidet om alle forhold som er eller kan være viktige, inkludert eventuelle punkter og prioriteringer som Kunden ønsker oppmerksomhet.

Artikkel 9 – Ytterligere aktiviteter og endringer

1. Dersom det under utførelsen av Avtalen viser seg at Avtalen må justeres, eller det kreves ytterligere arbeid på Kundens anmodning for å oppnå ønsket resultat for Kunden, plikter Kunden å betale for dette merarbeidet iht. med avtalt takst. . Global Traffic er ikke forpliktet til å etterkomme denne forespørselen og kan kreve at Kunden inngår en separat avtale for dette formålet og/eller henviser den til en autorisert tredjepart.

2. Dersom tilleggsarbeidet er et resultat av Global Traffics uaktsomhet, Global Traffic har foretatt et uriktig estimat eller med rimelighet kunne ha forutsett det aktuelle arbeidet, vil disse kostnadene ikke overføres til Kunden.

Artikkel 10 – Gratis tjenester

Global Traffics tjeneste er helt gratis. Global Traffic vil aldri belaste kunden for sine tjenester.

Artikkel 11 – Personvern, databehandling og sikkerhet

1. Global Traffic håndterer (personlige) data til Kunden med forsiktighet og vil kun bruke dem i samsvar med gjeldende standarder. Ved forespørsel vil Global Traffic informere den registrerte om dette.

2. Kunden er ansvarlig for behandlingen av data som behandles ved hjelp av en tjeneste fra Global Traffic. Kunden garanterer også at innholdet i dataene ikke er ulovlig og ikke krenker noen rettigheter til tredjeparter. I denne sammenheng holder Kunden Global Traffic skadesløs mot ethvert (rettslig) krav knyttet til disse dataene eller utførelsen av Avtalen.

3. Dersom Global Traffic er pålagt å gi informasjonssikkerhet i henhold til Avtalen, vil denne sikkerheten oppfylle de avtalte spesifikasjonene og et sikkerhetsnivå som, i lys av den nyeste teknologien, sensitiviteten til dataene, og de tilhørende kostnadene. , er ikke urimelig.

Artikkel 12 – Suspensjon og oppløsning

1. Global Traffic har rett til å beholde dataene, datafiler og mer den har mottatt eller realisert av den dersom Kunden ennå ikke (fullt ut) har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Denne retten forblir i full kraft dersom en grunn til Global Traffic er berettiget, noe som i så fall berettiger suspensjon.

2. Global Traffic har fullmakt til å suspendere oppfyllelsen av sine forpliktelser så snart Kunden er i mislighold med oppfyllelsen av enhver forpliktelse som følger av Avtalen, herunder forsinket betaling av sine fakturaer. Suspensjonen vil umiddelbart bli bekreftet skriftlig til Kunden.

3. I så fall er Global Traffic ikke ansvarlig for skade, uansett årsak, som følge av stans av virksomheten.

4. Suspensjonen (og/eller oppløsningen) påvirker ikke betalingsforpliktelsene til Kunden for allerede utført arbeid. I tillegg er Kunden forpliktet til å kompensere Global Traffic for ethvert økonomisk tap som Global Traffic lider som følge av Kundens mislighold.

Artikkel 13 – Force majeure

1. Global Traffic er ikke ansvarlig dersom den ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen som følge av en force majeure-situasjon.

2. Force majeure fra Global Traffics side inkluderer uansett, men er ikke begrenset til: (i) force majeure fra Global Traffics leverandører, (ii) manglende oppfyllelse av leverandørers forpliktelser som Kunden eller dennes tredjeparter har foreskrevet eller anbefalt til Global Traffic, (iii) defekt programvare eller tredjeparter som er involvert i utførelsen av tjenesten, (iv) statlige tiltak, (v) svikt i elektrisitet, internett, datanettverk og/eller telekommunikasjonsfasiliteter, (vi) sykdom i ansatte i Global Traffic eller rådgivere engasjert av den og (vii) andre situasjoner som, etter Global Traffics oppfatning, er utenfor dens kontroll som midlertidig eller permanent forhindrer oppfyllelsen av forpliktelsene.

3. Ved force majeure har begge Parter rett til å oppløse Avtalen helt eller delvis. Alle kostnader som påløper før oppløsningen av Avtalen skal i så fall betales av Kunden. Global Traffic er ikke forpliktet til å kompensere Kunden for eventuelle tap forårsaket av slik tilbakekall.

Artikkel 14 – Ansvarsbegrensning

1. Dersom et resultat fastsatt i Avtalen ikke oppnås, vil en mangel fra Global Traffics side kun anses å eksistere dersom Global Traffic uttrykkelig har lovet dette resultatet ved aksept av Avtalen.

2. Ved en henførbar mangel fra Global Traffics side, er Global Traffic kun forpliktet til å betale eventuell erstatning dersom Kunden har gitt Global Traffic varsel om mislighold innen 14 dager etter oppdagelse av mangelen og Global Traffic ikke senere har rettet opp. denne mangelen innen rimelig tid. gjenvunnet. Misligholdsvarselet skal gis skriftlig og inneholde en så nøyaktig beskrivelse/begrunnelse av mangelen, slik at Global Traffic er i stand til å svare adekvat.

3. Global Traffic tilbyr kun en uforpliktende Tjeneste som Kunden kan bruke gratis og tilbyr aldri garantier for bruken av Tjenestene. Global Traffic fraskriver seg ethvert ansvar overfor Kunden i den grad en lovbestemmelse ikke motsetter seg dette. Hvis ytelsen av tjenesten fører til ansvar for Global Traffic overfor Kunden, er dette ansvaret begrenset til Kundens direkte skade, men ikke over 100 euro.

4. Global Traffic fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for følgeskader. Global Traffic er ikke ansvarlig for indirekte skade, omsetningstap, tapt fortjeneste og/eller tapt tap, tapte sparepenger, skader som følge av driftsavbrudd, kapitaltap, forsinkelsesskader, renteskader og immaterielle skader.

5. Kunden holder Global Traffic skadesløs mot alle tredjeparts krav som følge av en mangel som følge av en tjeneste levert av Kunden til en tredjepart og som også bestod av Tjenester levert av Global Traffic, med mindre Kunden kan påvise at skaden var utelukkende forårsaket av tjenesten til Global Traffic.

6. Global Traffic er ikke ansvarlig dersom Kunden antar at han chatter med en fysisk person. Global Traffic har gjort oppdragsgiver oppmerksom på at dette er fysiske profiler på nettsidene til tredjeparter som Global Traffic har fremmet forslag til. Global Traffic vil ikke refundere penger betalt av klienten til datingsidene for chatting med profiler.

7. Eventuelle råd og/eller forslag gitt av Global Traffic, basert på informasjon som er ufullstendig og/eller feil gitt av Kunden, er aldri et ansvarsgrunnlag fra Global Traffics side.

8. Innholdet i rådene og/eller forslaget gitt av Global Traffic er ikke bindende og er kun av rådgivende karakter. Kunden bestemmer selv og på eget ansvar om den vil følge forslagene og rådene og/eller forslagene fra Global Traffic nevnt her. Alle konsekvenser som følger av oppfølgingen av rådene og/eller forslaget er for regning og risiko for Kunden. Kunden står til enhver tid fritt til å ta egne valg som avviker fra råd gitt av Global Traffic. Global Traffic er ikke bundet av noen form for refusjon dersom dette er tilfelle.

9. Hvis en tredjepart er engasjert av eller på vegne av klienten, er Global Traffic aldri ansvarlig for handlinger og råd og/eller forslag fra tredjeparten engasjert av klienten, samt for behandling av resultatene (av råd og /eller forslag) av råd og/eller forslag utarbeidet av Kunden. tredjepart engasjert i Global Traffic gir sine egne råd og/eller forslag.

10. Global Traffic garanterer ikke en korrekt og fullstendig overføring av innholdet i og e-post sendt av/på vegne av Global Traffic, og heller ikke for rettidig mottak.

11. Alle krav fra Kunden på grunn av mangler fra Global Traffics side faller bort dersom disse ikke er meldt til Global Traffic skriftlig og med begrunnelse innen ett år etter at Kunden fikk kjennskap til eller med rimelighet kunne vært kjent med fakta vedr. som den baserer sine påstander på. Ett år etter opphør av avtalen mellom partene, faller Global Traffics ansvar bort.

Artikkel 15 – Konfidensialitet

1. Global Traffic og klienten forplikter seg til å opprettholde konfidensialiteten til all konfidensiell informasjon innhentet i forbindelse med et oppdrag. Konfidensialitet følger av oppdraget og må også legges til grunn dersom det med rimelighet kan forventes at det dreier seg om taushetsbelagte opplysninger. Konfidensialitet gjelder ikke dersom den aktuelle informasjonen allerede er offentlig/allment kjent, informasjonen ikke er konfidensiell og/eller informasjonen ikke ble utlevert til Global Traffic under Avtalen med Kunden og/eller er innhentet av Global Traffic på annen måte . .

2. Taushetsplikten gjelder spesielt råd, rapporter, design, arbeidsmetoder og/eller rapportering om oppdraget til Oppdragsgiver utarbeidet av Global Traffic. Kunden har uttrykkelig forbud mot å dele innholdet med ansatte som ikke er autorisert til å ta dette i betraktning og med (uautoriserte) tredjeparter. Videre utviser Global Traffic alltid den nødvendige forsiktighet ved håndtering av all virksomhetssensitiv informasjon gitt av Kunden.

3. Hvis Global Traffic er forpliktet til å gi den konfidensielle informasjonen til loven eller kompetent domstol eller en utpekt tredjepart på grunnlag av en lovbestemmelse eller en rettsavgjørelse og Global Traffic ikke kan påberope seg en taushetsrett, er ikke Global Traffic forpliktet til å betale eventuell kompensasjon og gir ikke Kunden grunnlag for oppløsning av Avtalen.

4. Overføring eller spredning av informasjon til tredjeparter og/eller publisering av uttalelser, råd eller produksjoner levert av Global Traffic til tredjeparter krever skriftlig tillatelse fra Global Traffic, med mindre slik tillatelse er uttrykkelig avtalt på forhånd. Kunden vil holde Global Traffic skadesløs mot alle krav fra slike tredjeparter som følge av tillit til slik informasjon som er formidlet uten skriftlig samtykke fra Global Traffic.

5. Global Traffic og klienten pålegger også tredjeparter taushetsplikten som skal engasjeres av dem.

Artikkel 16 – Immaterielle rettigheter

1. Alle IP-rettigheter og opphavsrettigheter til Global Traffic, inkludert men ikke begrenset til alle design, modeller, rapporter og råd, er utelukkende tillagt Global Traffic og overføres ikke til Kunden med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

2. Dersom det er avtalt at en eller flere av de nevnte gjenstandene eller verkene til Global Traffic skal overføres til Kunden, er Global Traffic berettiget til å inngå en separat avtale for dette og kreve passende økonomisk kompensasjon fra Kunden. Slik kompensasjon må betales av Kunden før den anskaffer de relevante gjenstandene eller arbeider med IP-rettighetene som hviler på disse.

3. Kunden har forbud mot å avsløre og/eller multiplisere, endre eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter (inkludert bruk til kommersielle formål) alle dokumenter og programvare som IP-rettighetene og opphavsretten til Global Traffic hviler på, uten uttrykkelig skriftlig forhåndsvarsel. tillatelse fra Global Traffic. Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer på varer levert av Global Traffic, må Global Traffic uttrykkelig godta de tiltenkte endringene.

4. Kunden har forbud mot å bruke gjenstander og dokumenter som de immaterielle rettighetene til Global Traffic hviler på annet enn det som er avtalt i Avtalen.

5. Partene vil informere hverandre og i fellesskap treffe tiltak dersom det oppstår krenkelse av IP-rettigheter.

Artikkel 17 – Ansvarsfraskrivelse og korrekthet av informasjon

1. Kunden er selv ansvarlig for riktigheten, påliteligheten og fullstendigheten av alle data, informasjon, dokumenter og/eller dokumenter, uansett form, som den gir til Global Traffic i forbindelse med en avtale, samt for dataene den mottar fra innhentet fra tredjeparter og som er gitt til Global Traffic for utførelse av tjenesten.

2. Kunden holder Global Traffic skadesløs mot ethvert ansvar som følge av manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, eller unnlatelse av å gjøre dette i tide, med hensyn til rettidig levering av alle korrekte, pålitelige og fullstendige data, informasjon, dokumenter og/eller dokumenter .

3. Kunden skadesløser Global Traffic mot alle krav fra Kunden og tredjeparter som er engasjert av den eller arbeider under den, samt fra klienter til Kunden, basert på manglende (rettidig) innhenting av subsidier og/eller tillatelser som kreves i konteksten for gjennomføringen av avtalen.

4. Kunden holder Global Traffic skadesløs mot alle krav fra tredjeparter som oppstår fra arbeidet utført for Kunden, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter på data og informasjon gitt av Kunden som kan brukes i utførelsen av Avtalen og / eller Kundens handlinger eller unnlatelser overfor tredjeparter.

5. Dersom Kunden gir Global Traffic elektroniske filer, programvare eller informasjonsbærere, garanterer Kunden at disse er fri for virus og mangler.

Artikkel 18 – Klager

1. Dersom Kunden ikke er fornøyd med tjenesten til Global Traffic eller på annen måte har klager på utførelsen av sitt oppdrag, plikter Kunden å rapportere disse klagene så snart som mulig, men senest innen 7 kalenderdager etter den aktuelle årsaken. som førte til klagen. rapportere. Klager kan rapporteres muntlig eller skriftlig via team@globaltraffic.nl med emnet “Klage”.

2. Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og/eller forklart av Kunden dersom Global Traffic skal kunne håndtere klagen.

3. Global Traffic vil svare reelt på klagen så snart som mulig, men ikke senere enn 7 kalenderdager etter mottak av klagen.

4. Partene vil prøve å komme til en løsning sammen.

Artikkel 19 – Gjeldende lov

1. Det juridiske forholdet mellom Global Traffic og klienten er underlagt nederlandsk lov.

2. Global Traffic har rett til å endre disse generelle vilkårene og vil informere Kunden om dette.

3. Ved oversettelser av disse generelle vilkårene skal den nederlandske versjonen ha forrang.

4. Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen mellom Global Traffic og klienten vil bli avgjort av den kompetente domstolen i distriktsdomstolen i Rotterdam, med mindre obligatoriske bestemmelser utpeker en annen kompetent domstol.

Ridderkerk, 24. mars 2022

Personvernerklæring

Innhenting av personopplysninger:

Hvis du bruker tjenestene til Global Traffic, gir du selv en rekke personopplysninger til Global Traffic, eller personopplysninger innhentes fra deg i forbindelse med avtalen. Med personopplysninger menes alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Kategorier av personopplysninger

Global Traffic behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 1. Kontakt- og navn og adressedetaljer;
 2. Kontoinformasjon, inkludert passord og brukernavn;
 3. Andre personopplysninger oppgitt av deg.

Formålet med behandlingen

Personopplysningene som behandles av Global Traffic er ment å:

 1. For å kontakte deg for å informere deg om tjenestene du har kjøpt og implementeringen av dem;
 2. utføre sine tjenester;
 3. Forbedre tjenesten;
 4. Foreta betalinger;
 5. Overholdelse av juridiske forpliktelser;
 6. Å gjøre markedsførings- og kommunikasjonsuttrykk;
 7. Forbedre nettstedet ved å analysere besøksatferd på nettstedet;
 8. Sende nyhetsbrev;
 9. Datautveksling med tredjeparter for utførelse av tjenesten.

Behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger er kun mulig på følgende grunnlag: (i) juridisk forpliktelse, (ii) gjennomføring av avtalen, (iii) innhentet (eksplisitt) tillatelse fra de registrerte, og (iv) legitim interesse. Personopplysninger behandles når du leverer tjenester til Global Traffic. Global Traffic behandler kun data som Global Traffic anser som nødvendig for å (forbedre) tjenesten og håndterer (personlige) data som den har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene med forsiktighet. Grunnlaget for å behandle disse dataene er avtalen du har inngått med Global Traffic. Dine personopplysninger kan også behandles ved å besøke nettstedet sexdatenorge.com hvis du har gitt tillatelse til dette.

Trenger behandling

Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne utføre tjenesten. Tjenestene som Global Traffic tilbyr kan ikke utføres fullt ut uten behandling av dine personopplysninger. Hvis din eksplisitte tillatelse er nødvendig for spesifikke formål med hensyn til personopplysningene, må du gi tillatelse til dette separat.

Automatisert beslutningstaking

Det er ingen automatisert beslutningstaking.

Oppbevaringsperiode

Personopplysningene som behandles av Global Traffic lagres i samsvar med relevante lover og forskrifter. Dersom det er nødvendig med lengre oppbevaringstid på grunnlag av lov eller forskrift, vil personopplysningene oppbevares lenger i henhold til disse kravene. Alle (innhentede) personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er strengt nødvendig.

Behandling av tredjeparter

Global Traffic deler kun personopplysninger med tredjeparter dersom dette er strengt nødvendig for gjennomføring av en avtale og for å overholde relevante lover og regler. Ingen personopplysninger selges. Global Traffic kan ha en juridisk forpliktelse til å dele personopplysninger med tredjeparter. Dersom personopplysninger deles med tredjeparter, inngås behandlingsavtaler for dette. Tredjepartene som personopplysninger deles med er:

 1. Programvareleverandører, med det formål å gjennomføre avtalen. Kategoriene av personopplysninger som behandles er stedsdata, e-postadresse og kontakt- og navn- og adressedetaljer.
 2. Nettstedsadministrator, med det formål å gjennomføre avtalen. Kategoriene av personopplysninger som behandles er stedsdata, e-postadresse og kontakt- og navn- og adressedetaljer.
 3. Dating nettsteder, med det formål å gjennomføre avtalen. Kategoriene av personopplysninger som behandles er stedsdata, e-postadresse og kontakt- og navn- og adressedetaljer.

Sikkerhet for personopplysninger

Global Traffic tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor og tar hensyn til den nyeste teknologien, implementeringskostnadene, samt arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen og risikoen for rettighetene og frihetene til enkeltpersoner med varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad. , passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som passer til risikoen.

Yngre enn 16 år?

Hvis du er mindreårig, dvs. yngre enn 16, kan du kun gi tillatelse til behandling av dine personopplysninger med tillatelse fra en av dine foreldre eller verge. Det er da viktig at dine foreldre eller foresatte leser denne erklæringen. De kan også utøve rettighetene du har med hensyn til personopplysningene du legger igjen hos oss, for eksempel retten til å protestere mot (videre) behandling av dine personopplysninger eller retten til å få tilgang til og korrigere dataene dine.

Ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke nettstedet godtar du ansvarsfraskrivelsen. Global Traffic forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettstedet og/eller denne ansvarsfraskrivelsen når som helst uten å varsle kundene og/eller brukerne av nettstedet om denne endringen. Innholdet på nettsiden er utarbeidet med størst mulig omhu, men kan likevel inneholde mulige unøyaktigheter eller være ufullstendig. Global Traffic påtar seg ikke noe som helst ansvar for skader forårsaket av eller som følge av bruken av nettstedet. Bruken av denne nettsiden er helt på bekostning og risiko for en bruker av nettstedet. Ingen rettigheter kan utledes fra innholdet på nettstedet. Alle tekster på nettsiden er opphavsrettsbeskyttet og eies av Global Traffic i den grad de ikke tilhører tredjeparter.

Innreiseforbud

Global Traffic tilbyr en formidlingstjeneste som setter deg i kontakt med datingsiden som er mest sannsynlig å passe deg basert på informasjonen du oppgir. På denne datingsiden kan du ha en morsom (erotisk) nettprat med fiktive profiler. Datingsiden inneholder derfor (delvis) fiktive profiler. Du kan ikke planlegge en fysisk avtale med disse fiktive profilene.

Vi håper du liker å chatte. Noen av våre kunder synes noen ganger det er for gøy å chatte gjennom en datingside. Som et resultat bruker de mer tid på denne datingsiden enn de ønsker.

Hvis du merker at du bruker for mye tid på datingsiden, kan du velge å be om forbud mot den aktuelle datingsiden. Din IP-adresse og e-postadresse vil da bli blokkert fra denne datingsiden i 12 måneder, slik at du ikke lenger kan bruke datingsiden og/eller tjenestene til Global Traffic. For et slikt frivillig tilgangsforbud, vennligst kontakt team@globaltraffic.nl. Hvis du sender inn dette frivillige forbudet mot tilgang til Global Traffic, vil vi kommunisere dette til den relevante datingsiden du er tilknyttet, samt til alle andre datingsider som vi har nære koblinger til.

Før vi nekter deg tilgang til Global Traffic-nettstedet samt datingnettstedene du er koblet til, vil vi sjekke om det er forhold som gir grunn til å nekte deg tilgang. Global Traffic kan kontakte deg om dette.

Informasjonskapselerklæring

Global Traffic bruker tekniske og funksjonelle informasjonskapsler for å optimalisere nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes når du besøker et nettsted for å gjøre brukeropplevelsen til besøkende mer effektiv. Global Traffic kan, ved lov, lagre informasjonskapsler på enheten din dersom disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for å bruke nettstedet. Andre typer informasjonskapsler krever din tillatelse. Vi anbefaler å akseptere informasjonskapsler i forbindelse med brukervennligheten til nettstedet. Besøkende på nettstedet har mulighet for innsjekking.

Informasjonskapslene som Global Traffic bruker er funksjonelle informasjonskapsler: disse informasjonskapslene sørger for at nettstedet fungerer som det skal. Disse informasjonskapslene har ingen konsekvenser for personvernet, så ingen tillatelse må bes om og gis. Med disse informasjonskapslene lagres for eksempel nettleserinnstillingene dine slik at nettsiden vår kan sees best mulig, eller at nettsiden forblir tilgjengelig (lastbalansering), men også informasjonskapsler som sikrer at ingen andre informasjonskapsler kan plasseres (no-follow).

Med din tillatelse plasserer vi ”sporingsinformasjonskapsler” på datamaskinen din. Vi bruker disse informasjonskapslene for å holde oversikt over hvilke sider du besøker, for å bygge en profil av din atferd på nettet. Denne profilen er ikke knyttet til ditt navn, adresse, e-postadresse og lignende, men kun for å skreddersy annonser til din profil slik at de er mest mulig relevante for deg.

Informasjonskapsler fra Google plasseres også på Global Traffic-nettstedet for formålet med Google Analytics. Vi oppbevarer ingen informasjon om hva du gjør på internett. Google Analytics kan være pålagt av gjeldende lover og forskrifter for å gi tilgang til disse dataene. Dette betyr at Global Traffic ikke kan knytte informasjon til en fysisk person. Hvis du har spørsmål om dette, vennligst kontakt team@globaltraffic.com.

Bruk sosiale medier

Global Traffic bruker informasjonskapsler fra tredjeparter for å optimalisere nettstedet. Noen informasjonskapsler plasseres av tredjepartstjenester som vises på nettstedet. Tredjeparter mener Google Analytics og sosiale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter). Retningslinjene for personvern og informasjonskapsler til det aktuelle selskapet gjelder bruk av informasjonskapsler fra andre selskaper (tredjeparter). Når du klikker på sosiale medier-knappen på nettstedet, plasseres en informasjonskapsel for sosiale medier. Dette lar Social Media-partiet gjenkjenne IP-adressen din så snart du deler en artikkel fra nettstedet. For informasjonskapslene til sosiale mediepartier og dataene og/eller personopplysningene de samler inn med dem, henviser Global Traffic deg til personvern- og informasjonskapselserklæringene til disse partene.

Nettleserinnstillinger

Hvis du ikke vil at nettsteder skal plassere informasjonskapsler på enheten din som du bruker for å se nettstedet, kan du justere nettleserinnstillingene. Før en informasjonskapsel plasseres, vil du motta en advarsel og du må gi tillatelse til informasjonskapselen. Unnlatelse av å gjøre det kan for eksempel føre til at nettsiden ikke fungerer som den skal. Du kan justere innstillingene til nettleseren din slik at nettleseren din nekter alle informasjonskapsler og også informasjonskapsler fra tredjeparter. Du kan også slette plasserte informasjonskapsler. For dette må du justere innstillingene til nettleseren din via preferanser og deretter kan du justere personverninnstillingene.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsteder til tredjeparter som er koblet til denne nettsiden ved hjelp av lenker. Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene vil håndtere dine personopplysninger på en pålitelig eller sikker måte. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.

Rett til registrerte

Som registrert har du følgende rettigheter:

 1. Rett til innsyn;
  Som registrert har du rett til å få et definitivt svar på om dine personopplysninger blir behandlet eller ikke, og i så fall til å inspisere behandlingen av disse.
 2. Rett til retting;
  Du har rett til å få retting og utfylling av uriktige data.
 3. Rett til sletting;
  En registrert må få slettet personopplysninger om ham/henne uten ugrunnet opphold.
 4. Rett til begrensning av behandling;
  Som registrert har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Ta kontakt med Global Traffic for dette.
 5. Rett til dataportabilitet;
  En registrert har rett til å innhente personopplysningene om ham/henne som han har gitt til Global Traffic i en strukturert, vanlig brukt og maskinlesbar form, og også til å overføre disse dataene til Global Traffic uten å bli hindret av den behandlingsansvarlige til å hvem det er sendt. ble gitt.
 6. Rett til å protestere;
  Den registrerte har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger som angår ham/henne, av grunner knyttet til sin spesielle situasjon, inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Global Traffic vil slutte å behandle personopplysningene med mindre det er tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, friheter og rettigheter knyttet til utøvelse, institusjon eller forsvar av rettskrav.

Klage

Hvis du har en klage på måten Global Traffic håndterer dine personopplysninger på, eller hvis du ønsker å utøve en av rettighetene ovenfor, kan du kontakte oss via nettsiden eller via e-post på team@globaltraffic.nl. For å sikre at du ønsker å utøve en rettighet, ber Global Traffic deg om å legge ved en kopi av ditt identitetsbevis. Du kan mørklegge passbildet ditt og MRZ (strimmel med tall nederst) for å beskytte personvernet ditt. Global Traffic vil svare på forespørselen din så snart som mulig, men senest innen 4 uker. Du kan også sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet. Dette er det kompetente håndhevingsorganet. Du kan kontakte oss via denne lenken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Endringer i personvernerklæringen

Global Traffic kan endre personvernerklæringen når som helst. Den siste versjonen er publisert på nettsiden. Hold derfor alltid øye med nettsiden for den nyeste versjonen. Dersom den nye personvernerklæringen får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data knyttet til deg på, vil vi informere deg på e-post.

Vårt firmadetaljer

Helpdesk:
E-post: Team@globaltraffic.nl

Sexdatenorge.com eies av Global Traffic

Adresse:
Filiate BV som handler under navnet Global Traffic
Gieterijstraat 87
2984AB, Ridderkerk

Handelskammer: 77890620

Denne versjonen ble sist vedtatt 24. mars 2022

Nyeste medlemmer som ser etter sextreff: